חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
ברנד תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.brand-industries.com
החברה עוסקת ביצור,עיבוד והרכבת מתקנים ממתכת וכלי רכב יעודיים
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/09/2017)   
   536   
   520040346   
    130,817 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גלעד הלוי
  מנכ"ל - חיים ברנד
  סמנכ"ל כספים - אלישע פנקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אזור תעשיה, ת"ד 145 , ירוחם
  טלפון : 08-6589588
  פקס : 08-6580353
  MAIL@BRAND.ORG.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
יוני 2016
IFRS
יוני 2017
IFRS
 
מאזן
314,941
303,334
306,134
סך מאזן
228,060
212,255
220,419
נכסים שוטפים
86,881
91,079
85,715
נכסים בלתי שוטפים
104,694
109,610
96,916
הון עצמי
10,599
20,915
8,361
מזה: זכויות מיעוט
161,715
157,516
166,445
התחייבויות שוטפות
48,532
36,208
42,773
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
342,819
178,706
143,339
סה"כ הכנסות
64,441
34,773
11,514
רווח גולמי
34,892
21,769
1,269
רווח תפעולי
29,027
18,193
-1,860
רווח לפני מס
22,057
14,470
-3,442
רווח נקי
17,706
10,772
-1,204
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.33
0.85
-0.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-2,796
-600
-4,428
דיבידנד
-15,213
-18,337
-23,052
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.48
שוק להון
---
---
22.83
מכפיל
29.9 %
---
28.9 %
הון למאזן
22.0 %
---
6.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).