חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
ברנד תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.brand-industries.com
החברה עוסקת ביצור,עיבוד והרכבת מתקנים ממתכת וכלי רכב יעודיים
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/03/2017)   
   536   
   520040346   
    196,043 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גלעד הלוי
  מנכ"ל - חיים ברנד
  סמנכ"ל כספים - אלישע פנקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אזור תעשיה, ת"ד 145 , ירוחם
  טלפון : 08-6589588
  פקס : 08-6580353
  MAIL@BRAND.ORG.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2015
IFRS
ספטמבר 2015
IFRS
ספטמבר 2016
IFRS
 
מאזן
274,413
266,727
318,237
סך מאזן
201,773
203,119
230,330
נכסים שוטפים
72,640
63,608
87,907
נכסים בלתי שוטפים
84,480
76,380
114,001
הון עצמי
17,817
12,937
21,149
מזה: זכויות מיעוט
153,088
136,102
163,347
התחייבויות שוטפות
36,845
54,245
40,889
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
227,621
140,648
271,368
סה"כ הכנסות
35,877
18,125
51,181
רווח גולמי
11,075
2,149
30,684
רווח תפעולי
4,705
-2,311
25,440
רווח לפני מס
6,487
-2,259
20,259
רווח נקי
822
-2,444
16,327
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.07
-0.20
1.25
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
-1,398
דיבידנד
28,639
15,033
-29,201
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.11
שוק להון
---
---
10.01
מכפיל
24.3 %
---
29.2 %
הון למאזן
1.2 %
---
25.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).