חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
טלסיס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.telsys.co.il
החברה עוסקת בייבוא ושיווק רכיבים ומיכשור אלקטרוניים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/08/2017)   
   354   
   520038100   
    263,587 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - טומס יגודה
  מנכ"ל - אלישיב דקל
  סמנכ"ל כספים - בועז פינקלשטיין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גרניט 5 , פתח תקוה
  טלפון : 03-7657666
  פקס : 03-6497407
  BOAZ@TELSYS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2015
IFRS
שנתי 2016
IFRS
 
מאזן
119,628
138,372
סך מאזן
94,697
112,087
נכסים שוטפים
24,931
26,285
נכסים בלתי שוטפים
99,190
115,297
הון עצמי
413
405
מזה: זכויות מיעוט
20,395
22,988
התחייבויות שוטפות
43
87
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
190,039
214,908
סה"כ הכנסות
31,147
32,601
רווח גולמי
9,526
9,528
רווח תפעולי
14,757
23,494
רווח לפני מס
12,305
20,812
רווח נקי
12,028
20,495
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.89
3.22
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
-5,000
דיבידנד
-5,234
340
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.29
שוק להון
---
12.86
מכפיל
82.6 %
83.0 %
הון למאזן
13.0 %
19.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).