חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.schnapp.co.il
החברה עוסקת בייצור,יבוא ושיווק מצברים לרכב ומחזיקה מחצית מחברות העוסקת בייבוא ושיווק צמיגים ואביזרי רכב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/08/2017)   
   1427   
   512665373   
    390,114 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   חשמל   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם אורטל
  מנכ"ל - אורי רוזנשיין
  סמנכ"ל כספים - שרית פונדיק
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שכטרמן 22 , נתניה
  טלפון : 09-8606155
  פקס : 09-8619069
  SARIT@SCHNAPP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
מרץ 2016
IFRS
מרץ 2017
IFRS
 
מאזן
480,754
425,207
687,646
סך מאזן
320,060
294,006
401,354
נכסים שוטפים
160,694
131,201
286,292
נכסים בלתי שוטפים
253,264
235,425
321,161
הון עצמי
64,266
57,267
135,725
מזה: זכויות מיעוט
186,127
139,011
203,596
התחייבויות שוטפות
41,363
50,771
162,889
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
384,729
91,899
153,903
סה"כ הכנסות
97,795
22,805
31,949
רווח גולמי
38,379
9,367
9,927
רווח תפעולי
36,514
8,880
7,946
רווח לפני מס
28,306
7,324
5,925
רווח נקי
19,267
5,284
3,810
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.52
0.42
0.30
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-10,100
-7,000
-7,500
דיבידנד
19,256
20,588
23,338
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.10
שוק להון
---
---
21.93
מכפיל
39.3 %
---
27.0 %
הון למאזן
10.5 %
---
9.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).