חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.sellacapital.com
קרן השקעות במקרקעין (REIT) המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (27/06/2017)   
   1514   
   513992529   
    1,175,090 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שמואל סלבין
  מנכ"ל - גדי אליקם
  סמנכ"ל כספים - דרור יהודה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 7 , רמת גן
  טלפון : 03-5759222
  פקס : 03-6131659
  DROR@SELLACAPITAL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
מרץ 2016
IFRS
מרץ 2017
IFRS
 
מאזן
2,209,683
1,865,393
2,212,675
סך מאזן
64,400
141,998
64,255
נכסים שוטפים
2,145,283
1,723,395
2,148,420
נכסים בלתי שוטפים
937,340
923,575
948,640
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
168,333
65,473
179,682
התחייבויות שוטפות
1,104,010
876,345
1,084,353
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
151,500
35,500
43,200
סה"כ הכנסות
133,200
30,700
38,100
רווח גולמי
103,900
25,900
32,700
רווח תפעולי
74,000
20,600
24,300
רווח לפני מס
74,000
20,600
24,300
רווח נקי
74,000
20,600
24,300
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.53
0.15
0.17
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-50,758
-10,750
-13,000
דיבידנד
84,719
17,500
24,025
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.24
שוק להון
---
---
15.12
מכפיל
42.4 %
---
42.9 %
הון למאזן
8.0 %
---
8.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).