חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.sellacapital.com
קרן השקעות במקרקעין (REIT) המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/08/2017)   
   1514   
   513992529   
    1,196,974 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שמואל סלבין
  מנכ"ל - גדי אליקם
  סמנכ"ל כספים - דרור יהודה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 7 , רמת גן
  טלפון : 03-5759222
  פקס : 03-6131659
  DROR@SELLACAPITAL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
יוני 2016
IFRS
יוני 2017
IFRS
 
מאזן
2,209,683
1,873,496
2,658,239
סך מאזן
64,400
42,077
202,315
נכסים שוטפים
2,145,283
1,831,419
2,455,924
נכסים בלתי שוטפים
937,340
929,975
1,128,482
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
168,333
68,371
261,344
התחייבויות שוטפות
1,104,010
875,150
1,268,413
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
151,500
72,200
87,000
סה"כ הכנסות
133,200
62,600
63,000
רווח גולמי
103,900
53,100
50,400
רווח תפעולי
74,000
40,000
30,000
רווח לפני מס
74,000
40,000
30,000
רווח נקי
74,000
40,000
30,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.53
0.29
0.21
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-50,758
-23,750
-28,250
דיבידנד
84,719
39,791
47,968
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.06
שוק להון
---
---
18.70
מכפיל
42.4 %
---
42.5 %
הון למאזן
8.0 %
---
6.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).