חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
גפן השקעות ביומד בע"מ (בשימור)
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.gefenbiomed.com
החברה שולטת בחממות טכנולוגיות המשקיעות בחברות מדעי החיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/09/2017)   
   264   
   520036773   
    28,380 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   השקעות במדעי החיים   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אהובה ברנד
  מנכ"ל - לימור כהן
  סמנכ"ל כספים - אורי בן אור
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אריה שנקר 14 , הרצליה
  טלפון : 072-2220930
  פקס : 072-2220952
  LIMOR@ATI.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
יוני 2016
IFRS
יוני 2017
IFRS
 
מאזן
82,790
84,537
44,227
סך מאזן
14,121
15,132
8,032
נכסים שוטפים
68,669
69,405
36,195
נכסים בלתי שוטפים
41,156
41,435
25,080
הון עצמי
-14
-14
-14
מזה: זכויות מיעוט
26,065
25,721
10,101
התחייבויות שוטפות
15,569
17,381
9,046
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
348
22,048
681
סה"כ הכנסות
-1,053
20,944
-17,042
רווח גולמי
17,246
20,129
-19,875
רווח תפעולי
17,449
19,156
-20,358
רווח לפני מס
13,916
14,567
-16,339
רווח נקי
13,916
14,567
-16,339
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2
2.02
-2.34
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-1,412
-745
-3,033
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.13
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
49.7 %
---
56.7 %
הון למאזן
41.0 %
---
-51.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).