חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
גפן השקעות ביומד בע"מ (בשימור)
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.gefenbiomed.com
החברה שולטת בחממות טכנולוגיות המשקיעות בחברות מדעי החיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/07/2017)   
   264   
   520036773   
    34,304 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   השקעות במדעי החיים   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אהובה ברנד
  מנכ"ל - לימור כהן
  סמנכ"ל כספים - אורי בן אור
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אריה שנקר 14 , הרצליה
  טלפון : 072-2220930
  פקס : 072-2220952
  LIMOR@ATI.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2015
IFRS
שנתי 2016
IFRS
 
מאזן
64,538
82,790
סך מאזן
16,441
14,121
נכסים שוטפים
48,097
68,669
נכסים בלתי שוטפים
26,626
41,156
הון עצמי
-14
-14
מזה: זכויות מיעוט
25,835
26,065
התחייבויות שוטפות
12,077
15,569
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
844
348
סה"כ הכנסות
844
-1,053
רווח גולמי
1,395
17,246
רווח תפעולי
-194
17,449
רווח לפני מס
-646
13,916
רווח נקי
-572
13,916
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.08
2
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-2,787
-1,412
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.83
שוק להון
---
2.47
מכפיל
41.3 %
49.7 %
הון למאזן
-2.1 %
41.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).