חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
חברת השקעות דיסקונט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.dic.co.il
חברת אחזקות השולטת בחברות מסחר-"שופרסל";תקשורת-"סלקום";נדל"ן -"נכסים" וביומד-"אלרון".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/08/2017)   
   639   
   520023896   
    2,125,738 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אדוארדו אלשטיין
  מנכ"ל - שולם (סאול) לפידות
  סמנכ"ל כספים - גיל קוטלר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עזריאלי 3, ק'43, דרך מנחם בגין , תל-אביב
  טלפון : 03-6075888
  פקס : 03-6075889
  INVESTOR.RELATIONS@DIC.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
מרץ 2016
IFRS
מרץ 2017
IFRS
 
מאזן
34,496,000
34,875,000
33,620,000
סך מאזן
10,633,000
8,867,000
9,820,000
נכסים שוטפים
23,863,000
26,008,000
23,800,000
נכסים בלתי שוטפים
6,555,000
4,930,000
5,764,000
הון עצמי
4,249,000
3,597,000
4,026,000
מזה: זכויות מיעוט
8,023,000
8,529,000
9,131,000
התחייבויות שוטפות
19,918,000
21,416,000
18,725,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
17,197,000
4,142,000
4,131,000
סה"כ הכנסות
5,036,000
1,255,000
1,202,000
רווח גולמי
1,480,000
293,000
259,000
רווח תפעולי
581,000
369,000
69,000
רווח לפני מס
1,347,000
365,000
6,000
רווח נקי
923,000
245,000
-54,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
9
2.40
-0.40
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
-662,000
דיבידנד
2,168,000
596,000
358,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.22
שוק להון
---
---
3.41
מכפיל
6.7 %
---
5.2 %
הון למאזן
51.1 %
---
40.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).