חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
בי קומיוניקיישנס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.bcommunications.co.il
החברה שולטת בחברת התקשורת "בזק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/07/2017)   
   1422   
   512832742   
    1,557,219 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שאול אלוביץ'
  מנכ"ל - דורון תורג'מן
  סמנכ"ל כספים - איציק תדמור
  
    
  פרטי קשר :
  דב פרידמן 2 , רמת גן
  טלפון : 03-9240000
  פקס : 03-7530075
  DORON@IGLD.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016מרץ 2016מרץ 2017 
מאזן
20,122,000
22,755,000
20,092,000
סך מאזן
3,995,000
5,785,000
4,091,000
נכסים שוטפים
16,127,000
16,970,000
16,001,000
נכסים בלתי שוטפים
3,288,000
4,394,000
3,546,000
הון עצמי
2,118,000
2,654,000
2,335,000
מזה: זכויות מיעוט
4,252,000
5,547,000
4,102,000
התחייבויות שוטפות
12,582,000
12,814,000
12,444,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
10,084,000
2,559,000
2,453,000
סה"כ הכנסות
5,889,000
1,500,000
1,421,000
רווח גולמי
1,848,000
474,000
461,000
רווח תפעולי
908,000
281,000
328,000
רווח לפני מס
475,000
160,000
239,000
רווח נקי
-237,000
-23,000
39,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-7.94
-0.77
1.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
---
דיבידנד
---
---
---
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.29
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
5.8 %
---
6.0 %
הון למאזן
-21.4 %
---
-11.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).