חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.oilandgas.co.il
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/07/2017)   
   1551   
   550236822   
    56,386 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רוני הלמן
  מנכ"ל - אייל שוקר
  סמנכ"ל כספים - גיל סולטן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הלמן אלדובי, בן גוריון 2 , רמת גן
  טלפון : 03-6116111
  פקס : 03-6116110
  INBAR@OILANDGAS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
מרץ 2016
IFRS
מרץ 2017
IFRS
 
מאזן
85,797
89,635
80,147
סך מאזן
73,720
82,871
68,707
נכסים שוטפים
12,077
6,764
11,440
נכסים בלתי שוטפים
85,013
87,266
79,159
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
784
2,369
988
התחייבויות שוטפות
0
0
0
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
0
רווח גולמי
-5,725
-1,314
-1,326
רווח תפעולי
-5,083
-1,167
-1,144
רווח לפני מס
-5,083
-1,167
-1,144
רווח נקי
-5,083
-1,167
-1,144
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.15
0.04
-0.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-5,025
-1,021
-1,061
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.71
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
99.1 %
---
98.8 %
הון למאזן
-5.8 %
---
-6.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).