חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמוצריםמדדיםמשקל המניה במדד
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  קביעת משקל המניה במדד
כחלק ממעבר לחישוב המדדים לפי סטנדרטים בינלאומיים ב-01.07.2010 – מבוצע שינוי באופן קביעת המשקל של המניה במדד עבור מדדי המניות הרציפים של הבורסה. משקל המניה במדד משתנה בתחילת כל יום מסחר בהתאם לשינויים בשער הבסיס של המניה לתחילת יום המסחר ללא מגבלה יומית של תקרת משקל, למעט במקרים חריגים .
זאת, במטרה לאפשר מעקב יעיל יותר אחר המדדים על ידי מנפיקי מוצרים פיננסיים.
נוסחה לחישוב משקל המניה במדד
 • עבור מדדים ללא מגבלת משקל
  משקל כל מניה במדד מבטא את היחס בין שווי השוק של הכמות הצפה שלה לבין סה"כ שווי השוק של הכמות הצפה של כל המניות המרכיבות את המדד.
 • עבור מדדים עם מגבלת משקל
  משקל כל מניה במדד מבטא את היחס בין שווי השוק של הכמות הצפה שלה לבין סה"כ שווי השוק של הכמות הצפה של כל המניות המרכיבות את המדד. במידה ומשקל של מניה אחת או יותר עובר את תקרת המשקל – מבוצעת התאמה אחת לרבעון או במקרים מיוחדים בעדכון השבועי.
הפרמטרים שמשפיעים על הנוסחה לחישוב משקל המניה במדד מפורטים בפסקאות הבאות.

לפרטים המלאים ולנוסח כללי המדדים החדשים בתקנון והנחיות הבורסה, לחץ כאן
שיעור החזקות ציבור

המניות הנכללות במאגר תסווגנה ל- 7 קבוצות (מדרגות) בהתאם לשיעור אחזקות הציבור בהן.
אחוז אחזקות הציבור לצורך חישוב משקל המניה במדד יהיה זהה עבור כל הקבוצה.

להלן טבלת המדרגות וכללי היציאה:

מדרגה

טווח אחוז החזקות ציבור

רף יציאה מהמדרגה

אחוז החזקות ציבור לחישוב משקל במדד

א

25% – 20%

מתחת ל-20%

20%

ב

30% – 25%

מתחת ל-25%

25%

ג

35% – 30%

מתחת ל-27.5%

35%

ד

45% – 35%

מתחת ל-32.5%

45%

ה

60% – 45%

מתחת ל-40%

60%

ו

80% – 60%

מתחת ל-55%

80%

ז

100% – 80%

מתחת ל-75%

100%

מטרות השיטה:

 • מניעת תנודות יומיות במשקלות הנובעות משינוי באחזקות הציבור (שמחייבות התאמות יומיות של המכשירים עוקבי המדדים)
 • תמריץ להגדלת את שיעור אחזקות הציבור בחברות  – במדרגות הנמוכות (א' ו-ב') משקל המניה נקבע לפי הרף התחתון של המדרגה ובמדרגות הגבוהות (ג' עד ז') משקל המניה נקבע לפי הרף העליון של המדרגה.
ממ"מ, כמות צפה ושווי אחזקות ציבור

ממ"מ – הינו ההון הרשום למסחר המקובע לצורך חישוב משקל המניה במדד (ר"ת – מספר מניות במדד). הוא מעודכן במידה וחל שינוי של 10% או יותר לעומת הממ"מ הקיים אחת לרבעון או במועד העדכון השבועי.

בין מועדי העדכון הרבעוניים או השבועיים של ממ"מ קיימים אירועים עבורם יתבצע עדכון ממ"מ מיידי:

·         חלוקת מניות הטבה או איחוד הון

·         איחוד סוגי מניות – כאשר שני סוגי המניות נכללים במדד.

·         חלוקת זכויות.

 

הכמות הצפה (Free Float) לצורך חישוב המשקלות במדד – הינה ההון הרשום למסחר שבידי הציבור. היא מחושבת על ידי הכפלת ממ"מ בשיעור החזקות הציבור לצורך חישוב המשקלות במדד (לפי מדרגה, כמפורט לעיל).

 

שווי החזקות הציבור לצורך חישוב המשקלות במדד – הכמות הצפה (Free Float) לצורך חישוב המשקלות במדד מוכפלת בשער המניה.

מגבלת משקל

תקרת משקל לפי כמות המניות במדד בפועל

בכל מועד עדכון הרכב מדדים) כל חצי שנה( תיקבע תקרת המשקל במדד לפי הטבלה שלהלן:

 

מספר מניות במדד או סוג מדד

תקרת משקל

20 ויותר

10% או 15%

10-19

10% או 15% או 20%

0-9

20% או משקל אחיד או ללא תקרת משקל

מדדי איכות (מעלה ותל דיב-20)

משקל אחיד

 

"איפוס" תקרת המשקל

 

עבור כל מדד אחת לרבעון יבוצע "איפוס" של תקרת המשקל למדדים לפי התקרה שנקבעה לעיל (לפני הרפורמה עדכון זה בוצע מדי יום). 

 

בין מועדי עדכון רבעוניים במועד העדכון השבועי יבוצע איפוס לתקרת המשקל של מדד מסוים, בין היתר, כאשר:

 • במועד הקובע לעדכון השבועי משקל של מניה מסוימת במדד יעבור ב-50% או יותר את תקרת המשקל 
 • מניה מצטרפת למדד במסלול מהיר

מגבלות המשקל הינן:

 

מדד

תקרת המשקל

ת"א-25

10%

ת"א-75

10%

ת"א-100

10%

יתר-50

10%

יתר-מאגר

10%

ת"א-מאגר

10%

ת"א בלוטק-50

10%

ת"א-טכנולוגיה

10%

ת"א-ביומד

10%

פיננסים

15%

ת"א-בנקים

אין מגבלת משקל

ת"א-ביטוח

אין מגבלת משקל

נדל"ן-15

15%

ת"א-נפט וגז

15%

ת"א-תקשורת

20%

תל-דיב

משקל אחיד

מעלה

משקל אחיד

מועדי עדכון של הנתונים המקובעים לצרכי חישוב משקלות המניות במדד

סוג עדכון

נתונים קובעים

פרסום

עדכון (כניסה לתוקף)

מה מתעדכן

רבעוני

28.2

31.5

31.8

30.11

עד 10.3

עד 10.6

עד 10.9

עד 10.12

15.3

15.6

15.9

15.12

 • ממ"מ (בשינוי מעל 10%)
 • מדרגת שיעור החזקות ציבור
 • איפוס תקרת המשקל

שבועי *

יום ד'

יום ד'

יום א'

רק במידה וחל שינוי משמעותי:

 • מ"מ (בשינוי מעל 10%)
 • איפוס תקרת המשקל אם המשקל הגיע, או צפוי להגיע ל-50% מעל תקרת משקל או אם נכנסה מניה במסלול מהיר

מיוחד

יום קום האירוע

יום קום האירוע

יום אקס האירוע

ממ"מ (בשל אקס מניות הטבה או  איחוד סוגי מניות, כששני הסוגים במאגר, זכויות)

 

* עדכון שבועי לא יתקיים באחד משני המקרים הבאים:

 • לא התקיים יום מסחר ביום רביעי ו/או חמישי בשבוע שקדם לשבוע שבו אמור להתקיים העדכון השבועי.
 • החל מהמועד הקובע לעדכון הממ"מ הרבעוני ועד לתום החודש הקלנדרי שמתקיים בו מועד עדכון ממ"מ רבעוני. לדוג' החל מהמועד הקובע לעדכון הרבעוני האחרון של השנה – 30.11 ועד לסוף דצמבר, לא יתקיים עדכון שבועי.
לפרטים המלאים ולנוסח כללי המדדים בתקנון והנחיות הבורסה, לחץ כאן.
פעולות