חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהמסחר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  הגנה על המשקיעים
תוכן עניינים
 • 1. מנגנון למיתון תנודות שערים חדות
 • 2. מנתקי-זרם
 • 3. הפסקת מסחר קצובה
 • מערכת רצף כוללת מנגנונים להגנה על ציבור המשקיעים:

  1. מנגנון למיתון תנודות שערים חדות
  הבורסה מפעילה החל מספטמבר 2012 מנגנון חדש למיתון תנודות שערים חדות בניירות ערך. המנגנון נועד למתן תנודות חדות בשערי ניירות ערך בודדים הנגרמות עקב טעויות או פעילות חריגה. 
   
  המנגנון מנטר את פקודות המשקיעים ואת תנודות השערים הצפויות בכל אחד מניירות הערך, בכל שלבי המסחר. אם תנודת השער צפויה להיות חריגה, העסקה לא תתבצע. במקרה שממתן התנודות מופעל בשלב טרום הפתיחה או בשלב טרום הנעילה, תתקיים דחייה של 3 עד 4 דקות במסחר הפתיחה או במסחר הנעילה, שבמהלכה ניתן לבטל את הפקודה שגרמה לתנודה החריגה הצפויה ולהגיש פקודות חדשות. אם אחרי הדחייה התנודה לא מותנה, תתקיים דחייה שנייה לפרק זמן זהה. הפעלת ממתן התנודות בשלב הרציף תגרום להפסקת מסחר בת 5 עד 6 דקות, כשבסיומה יתקיים בנייר הערך מסחר רב-צדדי ואחריו יחודש המסחר הרציף.
   
  עם כניסתו לתוקף של המנגנון למניעת תנודות שערים חדות, בוטל מנגנון "פקודה יוצאת דופן". 
   
  לפירוט נוסף לגבי המנגנון למניעת תנודות שערים חדות, לחץ כאן.
  2. מנתקי-זרם
  בבורסה בתל-אביב מופעלים בעת הצורך "פתיחה אנגלית" ו"מנתקי-זרם (Circuit Breakers), דהיינו במקרה של תנודה חדה במדד ת"א-35 נדחה מועד מסחר הפתיחה או מתקיימת הפסקת מסחר, לפי העניין, כמפורט להלן:
   
  בשלב טרום הפתיחה
  • "פתיחה אנגלית"
   בתנודה של 2.5% או יותר במדד ת"א-35 התיאורטי האחרון ביחס למדד הבסיס, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות (כולל ניירות ערך הניתנים להמרה למניות וביניהם אג"ח להמרה וכתבי אופציה, ולרבות מוצרי מדדים שנכס הבסיס שלהם הוא מניות או מדד מניות) לפרק זמן אקראי של 3 עד 4 דקות ("הארכה ראשונה"). במידה שלאחר ההארכה הראשונה עדיין קיימת תנודה של 2.5% או יותר במדד ת"א-35 התיאורטי האחרון, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות פעם נוספת לפרק זמן אקראי נוסף של 3 עד 4 דקות ("הארכה שנייה").
   על הארכות אלו לא מתפרסמת הודעה.
  • מנתק-זרם ראשון
   לאחר ההארכה השנייה נבדק שוב מדד ת"א-35 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו היא 5% או יותר, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות ומופסק המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות לפרק זמן אקראי שבין 29 ל-30 דקות.
  • מנתק-זרם שני
   לקראת תום דחיית מסחר הפתיחה בשל מנתק-הזרם הראשון, נבדק שוב מדד ת"א-35 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו נמוכה מ-12%, מתקיים מסחר הפתיחה.
   אולם, אם התנודה במדד היא 12% או יותר, נדחה מסחר הפתיחה  בשוק המניות ונמשכת הפסקת המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות,  וזאת לפרק זמן שייקבע על ידי מנכ"ל הבורסה, לאחר שהתייעץ עם יו"ר דירקטוריון הבורסה. במקרה זה רשאי המנכ"ל אף להפסיק את המסחר עד תום אותו יום מסחר.
   אם נדחה מסחר הפתיחה פעמיים באותו יום בשל הפעלת מנתק-זרם, והתנודה במדד ת"א-35 התיאורטי האחרון, בפעם השלישית שנבדק, היא 12% או יותר - לא יתקיים מסחר באותו יום בשוק המניות ולא יחודש המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות באותו יום.
   על אף האמור לעיל, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, לחדש את המסחר באותו יום אם לדעתו, בנסיבות העניין, יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ"ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.
  בשלב המסחר הרציף
  •  מנתק-זרם ראשון
   בתנודה של 8% במדד ת"א-35 ביחס למדד הבסיס, מתקיימת הפסקת מסחר קצובה (30 דקות) בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות. במידה שלאחר הפסקת המסחר הקצובה, התנודה מגיעה שוב ל-8%, באותו כיוון, אך נמוכה מ-12% - לא  מופעל מנתק-הזרם הראשון פעם נוספת באותו יום.
   מנתק-זרם ראשון לא יופעל בשלב המסחר הרציף ביום בו הופעל מנתק-זרם בשלב טרום הפתיחה.
  • מנתק-זרם שני
   בתנודה של 12% במדד ת"א-35 ביחס למדד הבסיס, מופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות, עד תום יום המסחר.
   על אף האמור לעיל, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, לחדש את המסחר באותו יום אם לדעתו, בנסיבות העניין, יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ"ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.
   הופסק המסחר כאמור לעיל, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, להפסיק את המסחר גם בניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה.
  בשלב טרום הנעילה
  בתנודה של 12% או יותר במדד ת"א-35 התיאורטי האחרון של מסחר הנעילה ביחס למדד הבסיס, יופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות עד תום יום המסחר.

  על אף האמור לעיל, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, לחדש את המסחר באותו יום אם לדעתו, בנסיבות העניין, יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ"ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.

  הופסק המסחר כאמור לעיל, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, להפסיק את המסחר גם בניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה.

  הודעה על הפעלת מנתק-זרם מפורסמת במערכות להפצת מידע בורסאי.
  3. הפסקת מסחר קצובה
  כאשר מתפרסם מידע מהותי בנוגע לחברה או לנייר ערך שלה, ניתן להחליט על הפסקת מסחר קצובה של 30 דקות בנייר הערך. זאת, על מנת לתת למשקיעים שהות לשקול מחדש את פקודותיהם, לאור המידע החדש שהתקבל. במקרים של פרסום דוחות כספיים מתבצעת הפסקת מסחר קצובה. כמו כן, בדרך כלל מתבצעת הפסקת מסחר קצובה עם פרסום הצעת רכש, העברת שליטה בחברה, פרסום בדבר עסקאות מהותיות של החברה ועוד. הפסקות המסחר בשלב הרציף מתקיימות על פי המתכונת הבאה.
   
  פורסמה הודעה על הפסקת מסחר קצובה המסתיימת לפני המסחר בשער הנעילה באותו נייר ערך, יתנהל המסחר באופן הבא:
   
  במהלך 15 הדקות הראשונות של הפסקת המסחר הקצובה לא מתקבלות פקודות ופקודות המוגשות לרצף – נדחות.
   
  מתום 15 הדקות הראשונות של הפסקת המסחר הקצובה ועד לסיומה ניתן להגיש פקודות חדשות לרבות פקודות לביטול או עדכון של פקודות שהוגשו לרצף לפני הפסקת המסחר הקצובה.  בפרק זמן זה מפורסמים השער והמחזור התיאורטיים.
   
  במהלך הפסקת המסחר הקצובה (למעט ב-15 הדקות הראשונות) ניתן להגיש פקודות מסוג LMT בלבד. פקודות מסוג אחר, נדחות.
   
  בתום 30 הדקות של הפסקת המסחר הקצובה מתבצע "מסחר פתיחה נוסף" ונקבע "שער פתיחה נוסף". במקרים בהם לא מבוצעות עסקאות בשלב הפתיחה הנוסף, נקבע שער העסקה האחרונה שבוצעה לפני הפסקת המסחר כ"שער פתיחה נוסף". מסחר הפתיחה "המקורי" לא מבוטל והעסקאות שבוצעו בו נשארות בתוקף.
   
  במהלך "מסחר הפתיחה הנוסף" מותרת תנודת שער בלתי מוגבלת בנייר הערך וגודל הפקודה המזערי הוא כמו בשלב טרום הפתיחה. לאחר "מסחר הפתיחה הנוסף" מחודש המסחר הרציף במתכונת הרגילה.
   
  הארכת משך הפסקת מסחר קצובה
  ניתן להאריך את הפסקת המסחר הקצובה ב-30 דקות נוספות או עד סוף יום המסחר. בפרק הזמן בו מוארכת הפסקת המסחר, מותר להגיש פקודות ("שער" LMT)  בלבד, ופקודות לשינוי או ביטול פקודות שניתנו לפני הפסקת המסחר. פקודות מסוג אחר – נדחות. בפרק הזמן בו הוארכה הפסקת המסחר מפורסמים שער ומחזור תיאורטי.
   
  בתום הפסקת המסחר מתקיים "מסחר פתיחה נוסף", כאמור לעיל.
   
  פרסום מידע על הפסקת מסחר קצובה
  על הפסקת מסחר קצובה, סיבתה ומועד תחילתה, מפרסמת הבורסה הודעה במערכות המידע הבורסאי.
  פעולות