חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.adgar.co.il
החברה עוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל. .
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/09/2017)   
   182   
   520035171   
    759,417 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דורון שנידמן
  מנכ"ל - רועי גדיש
  סמנכ"ל כספים - ליאת מנור
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אפעל 35 , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9166691
  פקס : 03-9191911
  LIAT@ADGAR.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
יוני 2016
IFRS
יוני 2017
IFRS
 
מאזן
3,912,442
3,799,474
3,891,796
סך מאזן
358,215
216,416
312,572
נכסים שוטפים
3,554,227
3,583,058
3,579,224
נכסים בלתי שוטפים
840,109
834,440
894,002
הון עצמי
44,175
44,520
46,989
מזה: זכויות מיעוט
562,265
417,617
312,572
התחייבויות שוטפות
2,510,068
2,547,417
2,685,222
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
244,676
110,763
108,691
סה"כ הכנסות
222,851
98,878
97,599
רווח גולמי
187,083
85,563
81,725
רווח תפעולי
75,214
20,974
28,519
רווח לפני מס
42,402
1,540
62,895
רווח נקי
39,776
-833
60,989
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.35
-0.01
-0.53
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-15,000
0
0
דיבידנד
69,813
25,696
24,430
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.90
שוק להון
---
---
7.47
מכפיל
20.3 %
---
21.8 %
הון למאזן
5.0 %
---
12.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).