חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתאודות הבורסהפיקוח על שוק ההוןמסגרת החקיקה
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מסגרת החקיקה

החוקים העיקריים המסדירים את הפעילות של הגופים השונים הפועלים בשוק ההון הם חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, חוק החברות, התשנ"ט-1999, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

 

הפיקוח על גופים הפעילים בשוק ניירות הערך מתבצע על ידי אחד או יותר מהגופים הבאים: רשות ניירות ערך, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, המפקח על הבנקים והבורסה.

 

הבורסה פועלת על פי רישיון שהוענק לה על ידי שר האוצר. רשות ניירות ערך מפקחת על פעילותה של הבורסה.

 

הבורסה הינה חברה פרטית המוגבלת בערבות חבריה. חברי הבורסה, הינם בנקים וחברים שאינם בנקים (חש"בים), באמצעותם ניתן להשקיע בבורסה.

הפיקוח על הבורסה על-פי חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 (להלן - "החוק")

הקמתה של בורסה טעונה קבלת רישיון משר האוצר (סעיף 45(א) לחוק). בחוק נקבעו מנגנונים שונים המסדירים את פעילותה של הבורסה, וזאת כמפורט להלן:

 

א. הרכב דירקטוריון הבורסה

על פי החוק, רוב חברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים שאינם קשורים לחברי הבורסה.

 

חמישה דירקטורים חיצונים נבחרים על ידי ועדת מינויים, כקבוע בחוק, שבראשה מכהן שופט. דירקטור אחד מתמנה על-ידי שר האוצר ודירקטור אחד מתמנה על ידי נגיד בנק ישראל.

 

יו"ר הדירקטוריון נבחר על-ידי הדירקטוריון, באישור יו"ר רשות ניירות ערך, ועליו לעמוד בתנאי הכשירות של דירקטור חיצון. בנוסף, מנהלה הכללי של הבורסה הינו דירקטור (ללא זכויות הצבעה),  העומד בתנאי הכשירות של דירקטור חיצון.

 

שבעה דירקטורים נבחרים על ידי חברי הבורסה, בהתאם לתקנון ההתאגדות של הבורסה.

 

ב.  חובת התקנת תקנון ואישורו

החוק מחייב את הבורסה, כתנאי לקבלת רישיון, להתקין תקנון. התקנון וכל שינוי בו טעונים אישור שר האוצר לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ואישור ועדת הכספים של הכנסת.

הבורסה רשאית לקבוע הנחיות מכוח התקנון. ההנחיות וכל שינוי בהן טעון אישור רשות ניירות ערך.

 

בתקנון ובהנחיות הבורסה נכללים, בין היתר, כללים בדבר: חברי הבורסה, רישום ניירות ערך למסחר, שימור הרישום, המסחר בבורסה, פרסום מידע על ידי הבורסה והעמלות שהבורסה גובה.

 

ג. פיקוח רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך מפקחת על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה.

רשות ניירות ערך מפקחת על פעילות מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף.

 

נציג רשות ניירות ערך רשאי להיות נוכח באסיפות הכלליות ובישיבות של דירקטוריון הבורסה ושל ועדותיה.

 

ד. קיומה של ערכאת ערעור

הרואה עצמו נפגע מהחלטתה של הבורסה, שאינה החלטה תוך כדי המסחר בבורסה, וכן הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה שלא לקבלו כחבר בורסה, רשאי לערער על ההחלטה לבית המשפט.

 

ה. פומביות החלטות הבורסה

הבורסה מפרסמת את תקנונה וכל שינוי בו בדרך של הפקדתו אצל רשם החברות.

בנוסף, מפרסמת הבורסה לציבור, באופן שוטף, באתר האינטרנט של הבורסה, החלטות המתקבלות על-ידי דירקטוריון הבורסה.

פיקוח על גופים הפועלים בשוק ההון

חברי בורסה שהינם בנקים מפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. הבורסה, באמצעות מחלקת חברים ופיקוח שלה, מפקחת על עמידת חברי הבורסה בכללים, שנקבעו בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.

 

גופים המנהלים קרנות נאמנות כפופים להוראות הקבועות בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

 

גופים העוסקים בניהול תיקים ובייעוץ השקעות כפופים להוראות הקבועות בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

 

חברות שניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה כפופות להוראות שנקבעו בחוק ניירות ערך ובתקנות על פיו. כמו כן, הן כפופות להוראות שנקבעו בחוק החברות, ובהן הוראות בהקשר למשטר התאגידי שלהן ובין השאר החובה למנות דירקטורים חיצוניים, וועדת ביקורת ומבקר פנימי.


קישורים נוספים
אודות הבורסה
חברי הבורסה
רשות ניירות ערך
משרד האוצר
בנק ישראל
פעולות