חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
תעוזה
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.teuzafund.com
קרן להשקעות במחקר ופתוח העוסקת בהשקעה בחברות עתירות ידע.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/08/2017)   
   290   
   520036757   
    71,212 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   השקעות בהייטק   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - משה ארנס
  מנכ"ל - אבי קרבס
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית דירן,ק' ג,שד' ההסתדרות 49 , חיפה
  טלפון : 04-8728788
  פקס : 04-8729393
  TEUZA@TEUZAFUND.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
יוני 2016
IFRS
יוני 2017
IFRS
 
מאזן
116,496
107,407
106,463
סך מאזן
12,919
15,850
7,613
נכסים שוטפים
103,577
91,557
98,851
נכסים בלתי שוטפים
106,891
100,481
97,505
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
4,329
3,796
4,062
התחייבויות שוטפות
5,275
3,130
4,897
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
19
12
11
סה"כ הכנסות
-4,549
-5,509
-1,567
רווח גולמי
-6,421
-5,509
-2,256
רווח תפעולי
1,157
-5,390
-1,713
רווח לפני מס
1,157
-5,390
-1,713
רווח נקי
1,157
-5,390
-1,713
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.01
-0.05
-0.01
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-4,829
-2,391
-2,095
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.73
שוק להון
---
---
14.73
מכפיל
91.8 %
---
91.6 %
הון למאזן
1.1 %
---
4.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).