חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.dorsel.co.il
החברה עוסקת בנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/03/2017)   
   1312   
   512112806   
    224,898 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אייל בוגנים
  מנכ"ל - גבי בוגנים
  סמנכ"ל כספים - ליאור סום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המדע 2, ת"ד 142 , יקנעם
  טלפון : 04-9596777
  פקס : 04-9890484
  INFO@DORSEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2015
IFRS
ספטמבר 2015
IFRS
ספטמבר 2016
IFRS
 
מאזן
462,009
440,200
492,104
סך מאזן
28,284
27,262
41,415
נכסים שוטפים
433,725
412,938
450,689
נכסים בלתי שוטפים
171,455
150,129
182,353
הון עצמי
0
-477
-477
מזה: זכויות מיעוט
48,714
34,729
50,999
התחייבויות שוטפות
241,840
255,342
258,752
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
69,156
38,060
34,166
סה"כ הכנסות
55,738
28,093
24,877
רווח גולמי
52,507
25,824
22,007
רווח תפעולי
42,547
15,241
27,872
רווח לפני מס
33,144
11,818
23,898
רווח נקי
33,144
11,818
0
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.57
0.56
1.13
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-6,000
-6,000
-13,000
דיבידנד
12,084
6,528
13,114
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.23
שוק להון
---
---
10.55
מכפיל
37.1 %
---
37.2 %
הון למאזן
21.0 %
---
12.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).