חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.dorsel.co.il
החברה עוסקת בנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (22/05/2017)   
   1312   
   512112806   
    301,948 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אייל בוגנים
  מנכ"ל - גבי בוגנים
  סמנכ"ל כספים - ליאור סום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המדע 2, ת"ד 142 , יקנעם
  טלפון : 04-9596777
  פקס : 04-9890484
  INFO@DORSEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2015
IFRS
שנתי 2016
IFRS
 
מאזן
462,009
590,083
סך מאזן
28,284
101,727
נכסים שוטפים
433,725
488,356
נכסים בלתי שוטפים
171,455
207,605
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
48,714
55,868
התחייבויות שוטפות
241,840
326,610
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
69,156
45,520
סה"כ הכנסות
55,738
33,342
רווח גולמי
52,507
34,300
רווח תפעולי
42,547
38,752
רווח לפני מס
33,144
37,853
רווח נקי
33,144
37,853
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.57
1.78
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-6,000
-13,000
דיבידנד
12,084
34,798
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.45
שוק להון
---
7.98
מכפיל
37.1 %
35.2 %
הון למאזן
21.0 %
20.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).