חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.dorsel.co.il
החברה עוסקת בנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/07/2017)   
   1312   
   512112806   
    293,908 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אייל בוגנים
  מנכ"ל - גבי בוגנים
  סמנכ"ל כספים - ליאור סום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המדע 2, ת"ד 142 , יקנעם
  טלפון : 04-9596777
  פקס : 04-9890484
  INFO@DORSEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
מרץ 2016
IFRS
מרץ 2017
IFRS
 
מאזן
590,083
498,272
588,767
סך מאזן
101,727
43,405
98,993
נכסים שוטפים
488,356
454,867
489,774
נכסים בלתי שוטפים
207,605
171,735
207,309
הון עצמי
0
-477
-477
מזה: זכויות מיעוט
55,868
58,228
59,590
התחייבויות שוטפות
326,610
268,309
321,868
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
45,520
11,127
11,986
סה"כ הכנסות
33,342
8,209
8,635
רווח גולמי
34,300
7,301
7,512
רווח תפעולי
38,752
6,598
6,886
רווח לפני מס
37,853
7,280
5,704
רווח נקי
37,853
7,280
5,704
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.78
0.34
0.26
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-13,000
-7,000
-6,000
דיבידנד
34,798
5,275
5,748
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.41
שוק להון
---
---
8.10
מכפיל
35.2 %
---
35.3 %
הון למאזן
20.0 %
---
19.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).