חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.villar.co.il
החברה עוסקת בבניית מבני תעשייה ובהשכרתם,בניית מבני מגורים, ומתן שירותי ארכיבאות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (25/05/2017)   
   416   
   520038910   
    1,771,289 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד מימון
  מנכ"ל - שלמה טיסר
  מנהל כספים - יוסי גרוסמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 3146, פארק התעשיה , קיסריה
  טלפון : 04-6272770
  פקס : 04-6275832
  YOSSIG@VILLAR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2015
IFRS
שנתי 2016
IFRS
 
מאזן
2,201,939
2,383,631
סך מאזן
314,652
322,187
נכסים שוטפים
1,887,287
2,061,444
נכסים בלתי שוטפים
1,316,104
1,431,822
הון עצמי
22,164
9,832
מזה: זכויות מיעוט
224,027
218,029
התחייבויות שוטפות
661,808
733,780
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
337,126
328,154
סה"כ הכנסות
203,709
207,176
רווח גולמי
184,408
175,853
רווח תפעולי
172,149
154,992
רווח לפני מס
119,069
142,427
רווח נקי
116,418
138,583
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.56
7.80
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-9,000
-9,000
דיבידנד
94,208
42,377
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.25
שוק להון
---
12.78
מכפיל
58.8 %
59.7 %
הון למאזן
9.4 %
10.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).