חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות וניתוחים מאי"ה-דיווחים
www.villar.co.il
החברה עוסקת בבניית מבני תעשייה ובהשכרתם,בניית מבני מגורים, ומתן שירותי ארכיבאות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/08/2017)   
   416   
   520038910   
    1,617,643 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד מימון
  מנכ"ל - שלמה טיסר
  מנהל כספים - יוסי גרוסמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 3146, פארק התעשיה , קיסריה
  טלפון : 04-6272770
  פקס : 04-6275832
  YOSSIG@VILLAR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
מרץ 2016
IFRS
מרץ 2017
IFRS
 
מאזן
2,383,631
2,199,505
2,428,912
סך מאזן
322,187
215,203
356,745
נכסים שוטפים
2,061,444
1,984,302
2,072,167
נכסים בלתי שוטפים
1,431,822
1,341,577
1,450,450
הון עצמי
9,832
22,132
10,258
מזה: זכויות מיעוט
218,029
208,116
235,901
התחייבויות שוטפות
733,780
649,812
742,561
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
328,154
86,731
60,599
סה"כ הכנסות
207,176
45,470
43,615
רווח גולמי
175,853
36,074
36,320
רווח תפעולי
154,992
32,865
31,952
רווח לפני מס
142,427
34,958
24,392
רווח נקי
138,583
33,526
23,832
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
7.80
1.89
1.34
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-9,000
-9,000
0
דיבידנד
42,377
20,395
26,270
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.12
שוק להון
---
---
12.55
מכפיל
59.7 %
---
59.3 %
הון למאזן
10.2 %
---
9.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).