חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרהרישום הכפולתמצית הכללים
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  תמצית הכללים לרישום כפול
מי יכולה?
 • חברה הנסחרת בבורסות בארה"ב-  NASDAQ, NYSE או NYSE MKT (לשעבר AMEX) או ב-London Stock Exchange's Main Market , במשך שנה לפחות. חברה שנסחרת בבורסות אלה פחות משנה, יכולה לבצע רישום כפול, על פי חוק הרישום הכפול בתנאי ששווי השוק שלהן גדול מ- 150 מיליון $. חברה הרשומה ברשימת ה-Nasdaq Capital Market (לשעבר ה-Nasdaq Small Cap) ואשר נסחרת שנה לפחות נדרשת בנוסף, לשווי שוק מינימלי של כ-30 מיליון $ (135 מיליון ₪), בעת הרישום.
 • לחברה הנסחרת בבורסות האמורות או בבורסות אחרות, אך אינה עומדת בכללים שפורטו לעיל, קיימים כללים נפרדים לרישום בבורסה בתל-אביב. לפרוט הכללים ראה הנפקת "חברת ב"ז".
 • בכל החברות אסור שיהיה יותר מסוג מניות אחד בהון המונפק.
איך נרשמים למסחר בתל-אביב?
 • מפרסמים מסמך רישום, הכולל פרטים טכניים בלבד על החברה וניירות הערך שהנפיקה.
  לחברות בבורסות בארה"ב – מצרפים למסמך הרישום את הדו”ח התקופתי האחרון שהוגש בארה”ב ועותק מהדיווחים שפורסמו מאז פרסום הדו”ח התקופתי. (אם טרם חלה חובת פרסום דו”ח תקופתי יצורף התשקיף ששימש להנפקה הראשונה בארה”ב). אם פורסם תשקיף במהלך השנה שקדמה לשנת הדו”ח התקופתי או במועד המאוחר למועד הדו”ח התקופתי יצורף גם תשקיף זה למסמך הרישום.
  לחברות בבורסה בלונדון – מצרפים למסמך הרישום את הדו"ח התקופתי האחרון שפורסם באנגליה ואת התשקיף האחרון, שאושר ע"י ה-
  UK Listing Authority  (או דיווח מאוחר יותר הכולל גילוי זהה במהותו לגילוי בתשקיף, שאושר ע"י ה- UK Listing Authority) וכן עותק מהדיווחים שפורסמו מאז פרסום הדו"ח התקופתי האחרון.
 • לא נדרש תרגום למסמכים שהוגשו בחו"ל.
 • פותחים חשבון באחת מארבע החברות לרישומים של הבנקים.
 • המסחר מתחיל שלושה ימי מסחר אחרי פרסום מסמך הרישום.
 • פטור מדמי רישום למסחר בבורסה ומאגרה שנתית לבורסה בשנת הרישום הראשונה.
לאחר הרישום למסחר – מהן חובות הדיווח השוטף?
 • הדו"חות הכספיים וכל ההודעות והדיווחים האחרים המוגשים בחו"ל, מוגשים בישראל במתכונת זהה בדיוק (אין חובת תרגום לעברית).
 • דו"חות כספיים מוגשים על פי לוח הזמנים הנהוג בחו"ל. דיווחים שיש להגיש מיידית בחו"ל, מוגשים בישראל על פי לוח הזמנים הקבוע בתקנות בישראל.
 • יש להגיש בישראל העתק מדיווחים על שינויים בהחזקות בעלי ענין, שקיבלה החברה  מהמחזיקים בניירות הערך שלה.
הקצאות פרטיות: לעובדים ולאחרים
 • בהקצאה לעובדים חלים הכללים בחו"ל.
 • בהקצאה פרטית אחרת, אם פורסם דיווח בחו"ל, יש להגישו גם בישראל.
 • פטור מדרישות הבורסה לגבי הקצאה פרטית.
מחיקה ביוזמת החברה

ניתן למחוק את המניות מהרישום למסחר בתל-אביב בהתראה של 3 חודשים.

רישום בתל-אביב של חברות שאינן מאוגדות בישראל

רשות ניירות ערך בישראל רשאית לאפשר רישום כפול, על פי הכללים המקלים, גם לחברות שהתאגדו בחו"ל.

קישורים נוספים
רשימת החברות ברישום כפול
מצגת - רישום כפול
פעולות