חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרשימור, השעייה וחידוש מסחרהשעיית מסחר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  השעיית מסחר
תוכן עניינים
 • מהי השעיית מסחר?
 • מהן העילות להשעיית מסחר?
 • מה קורה במהלך השעיית מסחר?
 • כיצד יודעים שנייר ערך בהשעיית מסחר?
 • כמה זמן יכולה להימשך השעיית מסחר בנייר ערך?
 • מהם התנאים לחידוש מסחר?
 • מהי השעיית מסחר?
  ​השעיית מסחר הינה הפסקת מסחר בנייר ערך לפרק זמן שעולה על יום מסחר. השעיית מסחר מתבצעת אם נוצרו נסיבות שבגינן קיים חשש שלא ניתן יהיה לקיים בנייר הערך מסחר תקין והוגן.
  מהן העילות להשעיית מסחר?
  • ​אי-בהירות בנושא המתייחס לחברה או לבעלי השליטה בה, או לנייר ערך שלה, העשויה להשפיע על שערו של נייר הערך.
  • מינוי מפרק, מפרק זמני, או כונס נכסים או כונס נכסים זמני לחברה או לרוב נכסיה (לגבי שותפות מוגבלת - אם מונה כונס נכסים לנכסי השותפות או הוחלט על פירוקה).
  • אי פרסום דו"חות כספיים.
  • שער המניה היה 1 אגורה ב-15 ימי מסחר מתוך 30 ימים אחרונים (הבחינה מתקיימת בסוף כל יום מסחר).
  • העמדת סדרת תעודות התחייבות לפרעון מיידי.
  כאשר עילת השעיית המסחר הינה אי פרסום דו"חות כספיים, מפרסמת הבורסה, כשבועיים לפני מועד ההשעייה, את רשימת החברות שעדיין לא פרסמו דו"חות כספיים וצפויות להיות מושעות מהמסחר.
  כאשר ההשעייה הינה בגין עילות אחרות, היא מתבצעת מיד עם היווצרות העילה. עם השעיית המסחר בנייר ערך, מפרסמת הבורסה הודעה כי המסחר בנייר הערך הושעה.

  במקרים של השעיית מסחר עקב אי בהירות או עקב מינוי כונס/מפרק נדרש אישור דירקטוריון הבורסה להמשך השעיית המסחר. הבורסה מפרסמת לציבור ולחברה הודעה בדבר המועד בו ידון  הדירקטוריון בהמשך השעיית המסחר, ומאפשרת לציבור ולחברה להעלות, במידת הצורך, את עמדתם בפני הדירקטוריון.
  מה קורה במהלך השעיית מסחר?
  ​במהלך השעיית מסחר לא מתקיים מסחר בנייר הערך, אך על החברה חלות כל החובות החלות על חברות בורסאיות, כגון: פרסום דו"חות כספיים, דיווח על זימון אסיפות כלליות וכן פרסום דיווחים מיידיים אחרים.
  כיצד יודעים שנייר ערך בהשעיית מסחר?
  ​ניתן למצוא את רשימת החברות הנמצאות בהשעיית מסחר באתר הבורסה ובאתר מאי"ה (בחירה מקבוצת חברות).
  כאשר ניירות ערך של חברה הושעו מהמסחר, מתווספת המילה "בהשעייה", ליד שם החברה בכל הודעותיה לציבור המתפרסמות ב"מאיה". 
  כמה זמן יכולה להימשך השעיית מסחר בנייר ערך?
  ​פרק הזמן המרבי בו יכול נייר ערך להיות מושעה מן המסחר הוא 48 חודשים. אם בתום תקופה זו לא מתקיימים התנאים המאפשרים חזרת נייר הערך לרשימה הראשית, נמחק נייר הערך מהרישום למסחר. זאת, למעט תעודות התחייבות שהמסחר בהן הושעה, בשל העמדתן לפרעון מיידי. במקרה זה, תעודות ההתחייבות תימחקנה מן הרישום למסחר במועד פדיונן הסופי המקורי, בין אם נפדו ע"י החברה ובין אם לא נפדו.
  מהם התנאים לחידוש מסחר?
  ​התנאי הראשוני לחידוש מסחר בנייר ערך הינו ביטול העילה שבגינה הושעה המסחר, וכן אי קיום עילת השעייה אחרת.
  תנאים נוספים הינם דרישות כמותיות, הקשורות למשך הזמן בו היה נייר הערך מושעה מן המסחר והינן מפורטות בפרק חידוש מסחר.
  קישורים נוספים
  רשימת ני"ע בהשעייה
  אתר מאי"ה
  חידוש מסחר
  פעולות