חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
בבילון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בפרסום באינטרנט,השקעות הון סיכון ובהשקעות פיננסיות ומימון.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/07/2018)   
   1397   
   512512468   
    70,930 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נועם לניר
  מנכ"ל - שנית פאר צפוני
  סמנכ"ל כספים - מיכאל חגג
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הנחושת 4 , תל אביב
  טלפון : 03-5382103
  פקס : 03-7604755
  SHANIT@BABYLON.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
שנתי 2017
IFRS
 
מאזן
132,471
117,852
סך מאזן
119,772
98,527
נכסים שוטפים
12,699
19,325
נכסים בלתי שוטפים
128,211
115,055
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
4,260
2,797
התחייבויות שוטפות
0
0
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
15,776
6,357
סה"כ הכנסות
14,575
5,331
רווח גולמי
12,841
-563
רווח תפעולי
13,772
406
רווח לפני מס
13,078
299
רווח נקי
13,078
299
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.25
0.01
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-15,000
0
דיבידנד
6,173
764
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.62
שוק להון
---
237.22
מכפיל
96.8 %
97.6 %
הון למאזן
10.1 %
0.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).