חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.dorsel.co.il
החברה עוסקת בנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/07/2018)   
   1312   
   512112806   
    212,950 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אייל בוגנים
  מנכ"ל - גבי בוגנים
  סמנכ"ל כספים - ליאור סום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המדע 2, ת"ד 142 , יקנעם
  טלפון : 04-9596777
  פקס : 04-9890484
  INFO@DORSEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
מרץ 2017
IFRS
מרץ 2018
IFRS
 
מאזן
614,791
588,767
628,276
סך מאזן
27,759
98,993
40,570
נכסים שוטפים
587,032
489,774
587,706
נכסים בלתי שוטפים
233,270
207,309
233,563
הון עצמי
0
-477
-477
מזה: זכויות מיעוט
68,396
59,590
66,265
התחייבויות שוטפות
313,125
321,868
328,448
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
52,397
11,986
13,518
סה"כ הכנסות
38,401
8,635
10,313
רווח גולמי
43,667
7,512
9,620
רווח תפעולי
40,382
6,886
7,064
רווח לפני מס
31,665
5,704
5,293
רווח נקי
31,665
5,704
5,293
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.42
0.26
0.24
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-6,000
-6,000
-5,000
דיבידנד
22,831
5,748
4,595
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.91
שוק להון
---
---
6.81
מכפיל
37.9 %
---
37.3 %
הון למאזן
14.4 %
---
14.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).