חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
ריט 1 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.reit1.co.il
קרן השקעות במקרקעין (REIT) המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/07/2018)   
   1357   
   513821488   
    2,402,965 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דרור גד
  מנכ"ל - שמואל סייד
  סמנכ"ל כספים - מיכל הוכמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הנחושת 6 , תל אביב
  טלפון : 03-7686700
  פקס : 03-7686710
  MICHALH@REIT1.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
מרץ 2017
IFRS
מרץ 2018
IFRS
 
מאזן
4,284,291
3,771,490
4,380,101
סך מאזן
63,149
38,900
139,986
נכסים שוטפים
4,221,142
3,732,590
4,240,115
נכסים בלתי שוטפים
2,098,719
1,796,311
2,126,275
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
454,417
448,698
184,433
התחייבויות שוטפות
1,731,155
1,526,481
2,069,393
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
282,754
67,628
74,483
סה"כ הכנסות
271,170
64,315
70,505
רווח גולמי
368,210
48,769
64,131
רווח תפעולי
337,046
41,023
52,668
רווח לפני מס
337,046
41,023
52,668
רווח נקי
337,046
41,023
52,668
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.02
0.25
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-98,291
-24,611
0
דיבידנד
177,550
26,686
28,765
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.13
שוק להון
---
---
6.89
מכפיל
49.0 %
---
48.5 %
הון למאזן
17.4 %
---
17.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).