חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.oilandgas.co.il
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/07/2018)   
   1551   
   550236822   
    49,072 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רוני הלמן
  מנכ"ל - אייל שוקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בן גוריון 2 , רמת גן
  טלפון : 03-6116111
  פקס : 03-6116110
  MAYA_G@OILANDGAS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
מרץ 2017
IFRS
מרץ 2018
IFRS
 
מאזן
72,315
80,147
69,595
סך מאזן
42,162
68,707
33,928
נכסים שוטפים
30,152
11,440
35,667
נכסים בלתי שוטפים
69,045
79,159
66,826
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
2,853
988
2,193
התחייבויות שוטפות
416
0
576
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,678
0
1,307
סה"כ הכנסות
-447
0
-833
רווח גולמי
-7,551
-1,326
-2,379
רווח תפעולי
-6,823
-1,144
-2,326
רווח לפני מס
-6,823
-1,144
-2,326
רווח נקי
-6,823
-1,144
-2,326
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.17
-0.04
-0.07
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-7,090
-1,061
-3,268
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.73
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
95.5 %
---
96.0 %
הון למאזן
-8.9 %
---
-11.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).