חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
אינרום תעשיות בנייה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.inrom.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרים לענפי הבנייה והתעשיה ע"י "איטונג","כרמית" ו"נירלט".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (16/07/2018)   
   1616   
   515001659   
    1,420,034 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ישי דוידי
  מנכ"ל - אלדד בן משה
  סמנכ"ל כספים - נועם שצ'לקה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית גולן, ק.שדה התעופה , לוד
  טלפון : 03-9718181
  פקס : 03-9718193
  AVNER@INROM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
מרץ 2017
IFRS
מרץ 2018
IFRS
 
מאזן
755,541
756,112
791,816
סך מאזן
502,462
534,090
540,592
נכסים שוטפים
253,079
222,022
251,224
נכסים בלתי שוטפים
306,589
314,374
313,405
הון עצמי
49,584
52,780
50,823
מזה: זכויות מיעוט
294,385
311,107
335,365
התחייבויות שוטפות
154,567
130,631
143,046
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
996,275
253,212
257,116
סה"כ הכנסות
383,354
99,000
98,758
רווח גולמי
186,766
50,262
47,820
רווח תפעולי
177,312
44,681
47,466
רווח לפני מס
134,676
33,930
36,437
רווח נקי
113,862
28,463
31,026
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.05
0.26
0.29
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-107,763
-19,350
-25,449
דיבידנד
170,953
39,140
22,738
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
5.41
שוק להון
---
---
12.20
מכפיל
34.0 %
---
33.2 %
הון למאזן
44.7 %
---
44.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).