חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
ברנד תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.brand-industries.com
החברה עוסקת ביצור,עיבוד והרכבת מתקנים ממתכת וכלי רכב יעודיים
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/07/2018)   
   536   
   520040346   
    94,000 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גלעד הלוי
  מנכ"ל - חיים ברנד
  סמנכ"ל כספים - אלישע פנקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אזור תעשיה, ת"ד 145 , ירוחם
  טלפון : 08-6589588
  פקס : 08-6580353
  MAIL@BRAND.ORG.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
מרץ 2017
IFRS
מרץ 2018
IFRS
 
מאזן
279,131
325,007
296,579
סך מאזן
196,613
238,505
217,635
נכסים שוטפים
82,518
86,502
78,944
נכסים בלתי שוטפים
82,236
101,494
77,901
הון עצמי
1,206
10,088
-1,179
מזה: זכויות מיעוט
171,506
178,627
181,806
התחייבויות שוטפות
25,389
44,886
36,872
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
276,743
78,731
65,358
סה"כ הכנסות
13,894
8,575
5,654
רווח גולמי
-8,914
4,236
-1,209
רווח תפעולי
-14,510
2,217
-2,956
רווח לפני מס
-17,019
1,136
-3,965
רווח נקי
-8,627
1,647
-1,580
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.58
0.11
-0.11
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-4,428
0
0
דיבידנד
-3,670
-81
-14,740
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.19
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
29.0 %
---
26.7 %
הון למאזן
-9.9 %
---
-13.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).