חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
נייר חדרה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hadera-paper.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק נייר כתיבה והדפסה,אריזות קרטון ואיסוף ועיבוד פסולת נייר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (16/07/2018)   
   632   
   520018383   
    1,595,853 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   עץ, נייר ודפוס   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ישי דוידי
  מנכ"ל - גדי קוניא
  סמנכ"ל כספים - ליאור הלמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 142 , חדרה
  טלפון : 04-6349405
  פקס : 04-6339740
  ANATR@HADERA-PAPER.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
מרץ 2017
IFRS
מרץ 2018
IFRS
 
מאזן
2,175,265
2,288,775
2,227,885
סך מאזן
1,180,624
1,326,652
1,237,402
נכסים שוטפים
994,641
962,123
990,483
נכסים בלתי שוטפים
1,044,508
1,007,026
1,037,715
הון עצמי
3,555
2,518
4,136
מזה: זכויות מיעוט
629,645
728,852
684,056
התחייבויות שוטפות
501,112
552,897
506,114
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,655,093
435,744
454,076
סה"כ הכנסות
268,788
67,052
85,096
רווח גולמי
95,522
24,186
38,940
רווח תפעולי
59,788
14,696
30,563
רווח לפני מס
46,159
10,881
23,627
רווח נקי
44,441
10,226
23,036
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.96
1.60
3.60
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
-30,000
דיבידנד
195,814
50,713
29,650
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.54
שוק להון
---
---
27.87
מכפיל
47.9 %
---
46.4 %
הון למאזן
4.4 %
---
5.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).