חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
טלסיס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.telsys.co.il
החברה עוסקת בייבוא ושיווק רכיבים ומיכשור אלקטרוניים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (16/07/2018)   
   354   
   520038100   
    262,570 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - טומס יגודה
  מנכ"ל - אלישיב דקל
  סמנכ"ל כספים - בועז פינקלשטיין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גרניט 5 , פתח תקוה
  טלפון : 03-7657666
  פקס : 03-6497407
  BOAZ@TELSYS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
שנתי 2017
IFRS
 
מאזן
138,372
423,882
סך מאזן
112,087
160,773
נכסים שוטפים
26,285
263,109
נכסים בלתי שוטפים
115,297
244,604
הון עצמי
405
8,309
מזה: זכויות מיעוט
22,988
85,704
התחייבויות שוטפות
87
93,574
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
214,908
254,969
סה"כ הכנסות
32,601
47,183
רווח גולמי
9,528
129,316
רווח תפעולי
23,494
133,550
רווח לפני מס
20,812
134,145
רווח נקי
20,495
134,044
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.22
21.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-5,000
-13,000
דיבידנד
340
1,447
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.11
שוק להון
---
1.96
מכפיל
83.0 %
55.7 %
הון למאזן
19.2 %
76.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).