חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
קמהדע בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kamada.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק תרופות בתחום הביו-פרמצבטיקה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (16/07/2018)   
   1267   
   511524605   
    812,599 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ליאון רקנאטי
  מנכ"ל - עמיר לונדון
  סמנכ"ל כספים - חיים אורלב
  
    
  פרטי קשר :
  הולצמן 2 , רחובות
  טלפון : 08-9406472
  פקס : 08-9406473
  LIORF@KAMADA.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017מרץ 2017מרץ 2018 
מאזן
423,355
338,234
423,546
סך מאזן
335,893
254,600
334,649
נכסים שוטפים
87,462
83,634
88,897
נכסים בלתי שוטפים
310,269
229,597
316,632
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
101,919
90,215
96,456
התחייבויות שוטפות
11,167
18,422
10,458
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
356,494
42,306
61,288
סה"כ הכנסות
111,249
8,346
24,654
רווח גולמי
25,808
-13,478
4,315
רווח תפעולי
24,858
-14,128
4,414
רווח לפני מס
23,926
-14,444
4,414
רווח נקי
23,926
-14,444
4,414
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.62
-0.40
-0.39
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
0
דיבידנד
13,487
3,647
19,120
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.57
שוק להון
---
---
18.99
מכפיל
73.3 %
---
74.8 %
הון למאזן
8.4 %
---
15.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).