חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.sellacapital.com
קרן השקעות במקרקעין (REIT) המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (16/07/2018)   
   1514   
   513992529   
    1,215,279 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שמואל סלבין
  מנכ"ל - גדי אליקם
  סמנכ"ל כספים - דרור יהודה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 7 , רמת גן
  טלפון : 03-5759222
  פקס : 03-6131659
  DROR@SELLACAPITAL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
מרץ 2017
IFRS
מרץ 2018
IFRS
 
מאזן
2,563,831
2,212,675
2,839,254
סך מאזן
90,487
64,255
66,143
נכסים שוטפים
2,473,344
2,148,420
2,773,111
נכסים בלתי שוטפים
1,173,040
948,640
1,191,339
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
144,219
179,682
201,179
התחייבויות שוטפות
1,246,572
1,084,353
1,446,736
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
183,500
43,200
49,100
סה"כ הכנסות
163,100
38,100
44,300
רווח גולמי
131,300
32,700
25,700
רווח תפעולי
93,500
24,300
17,000
רווח לפני מס
93,500
24,300
17,000
רווח נקי
93,500
24,300
17,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.60
0.17
0.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-58,750
-13,000
-16,250
דיבידנד
102,144
24,025
32,647
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.02
שוק להון
---
---
14.10
מכפיל
45.8 %
---
42.0 %
הון למאזן
8.9 %
---
8.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).