חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
פרו-סיד קרן הון סיכון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.proseed.co.il
קרן הון-סיכון המשקיעה בחברות עתירות ידע בתחומי טכנולוגיות המידע,מכשור רפואי ומדעי החיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (16/07/2014)   
   1290   
   520044082   
    32,179 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   השקעות בהייטק   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית סילון, יהודה הלוי 85 , תל אביב
  טלפון : 03-5661284
  פקס : 03-5661285
  ADMI@PROSEED.CO.IL
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2013
IFRS
מרץ 2013
IFRS
מרץ 2014
IFRS
 
מאזן
98,693
76,474
101,467
סך מאזן
3,977
7,548
2,441
נכסים שוטפים
94,716
68,926
99,026
נכסים בלתי שוטפים
-20,523
-40,965
53,393
הון עצמי
0
-8,529
0
מזה: זכויות מיעוט
100,806
112,439
3,914
התחייבויות שוטפות
18,410
5,000
44,160
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
663
0
סה"כ הכנסות
-7,148
-1,656
0
רווח גולמי
-58,832
-8,104
-1,917
רווח תפעולי
-86,890
-14,099
-6,673
רווח לפני מס
-86,890
-14,099
-6,673
רווח נקי
-86,890
-15,089
-6,673
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.60
-0.25
-0.09
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-16,757
-8,478
4,141
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
52.6 %
הון למאזן
הפסד
---
-748.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).