חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.adgar.co.il
החברה עוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל. .
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (16/07/2018)   
   182   
   520035171   
    796,262 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דורון שנידמן
  מנכ"ל - רועי גדיש
  סמנכ"ל כספים - ליאת מנור
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אפעל 35 , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9166691
  פקס : 03-9191911
  LIAT@ADGAR.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
מרץ 2017
IFRS
מרץ 2018
IFRS
 
מאזן
4,184,462
3,891,959
4,372,942
סך מאזן
327,506
386,862
450,652
נכסים שוטפים
3,856,956
3,505,097
3,922,290
נכסים בלתי שוטפים
1,043,132
877,098
1,050,183
הון עצמי
44,365
44,336
47,531
מזה: זכויות מיעוט
342,324
367,765
442,893
התחייבויות שוטפות
2,799,006
2,647,096
2,879,866
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
242,337
53,411
59,451
סה"כ הכנסות
219,942
47,999
53,983
רווח גולמי
181,080
38,073
44,805
רווח תפעולי
72,632
15,697
15,816
רווח לפני מס
103,032
54,171
10,927
רווח נקי
105,876
53,071
9,865
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.92
0.46
0.07
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-15,000
0
-15,700
דיבידנד
59,462
-1,603
-6,673
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.79
שוק להון
---
---
12.71
מכפיל
23.9 %
---
22.9 %
הון למאזן
11.8 %
---
6.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).