חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
וילאר אינטרנשיונל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.villar.co.il
החברה עוסקת בבניית מבני תעשייה ובהשכרתם,בניית מבני מגורים, ומתן שירותי ארכיבאות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/07/2018)   
   416   
   520038910   
    1,557,427 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד מימון
  מנכ"ל - שלמה טיסר
  מנהל כספים - יוסי גרוסמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 3146, פארק התעשיה , קיסריה
  טלפון : 04-6272770
  פקס : 04-6275832
  YOSSIG@VILLAR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
מרץ 2017
IFRS
מרץ 2018
IFRS
 
מאזן
2,437,148
2,428,912
2,544,223
סך מאזן
275,566
356,745
352,773
נכסים שוטפים
2,161,582
2,072,167
2,191,450
נכסים בלתי שוטפים
1,577,759
1,450,450
1,609,124
הון עצמי
17,439
10,258
19,415
מזה: זכויות מיעוט
144,590
235,901
126,849
התחייבויות שוטפות
714,799
742,561
808,250
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
389,190
60,599
61,819
סה"כ הכנסות
235,141
43,615
40,979
רווח גולמי
207,893
36,320
47,406
רווח תפעולי
189,441
31,952
45,400
רווח לפני מס
146,148
24,392
33,287
רווח נקי
136,723
23,832
31,382
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
7.70
1.34
1.77
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-15,000
0
-15,000
דיבידנד
143,994
26,270
15,831
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.98
שוק להון
---
---
10.79
מכפיל
64.0 %
---
62.5 %
הון למאזן
9.2 %
---
9.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).